รับการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการสถานศึกษา โดยคณะกรรมการตรวจติดตาม เก็บข้อมูล และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สพม.อนชน.

รับการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการสถานศึกษา โดยคณะกรรมการตรวจติดตาม เก็บข้อมูล และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษ

วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 คณะกรรมการตรวจติดตาม เก็บข้อมุล และประเมินผลการจัดการของสถานศึกษา นำโดย นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท คณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตพนารักษ์ และศึกษานิเทศน์ได้ทำการออกตรวจ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนสหวิทยาเขตพนารักษ์ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ วิธีการจัดการบริหารและการดำเนินงานสถานศึกษา เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การบริหารงานต่อไป