โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการและมอบเกียรติคุณบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 โรงเรียนสาครพิทยาคม โดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการและมอบเกียรติคุณบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่านคือ คุณครูเพ็ญศรี หงษ์อ่อน และ คุณครูชินเทศ ยศปัญญา เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง ICT โรงเรียนสาครพิทยาคม โดยปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Latest posts by nattanan (see all)