ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

4 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธาน คณะกรรมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ณ.โรงเรียนอุทัยวิทยาคม พร้อมด้วย นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา นางศิวภา บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม และ นายธงชัย ศรีทา ศึกษานิเทศก์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นคณะกรรมประเมินในครั้งนี้