โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดทำรายงานการสอนทางไกล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค Covid – 19 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 – 19 ตุลาคม 2564