วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสาครพิทยาคม มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(กสศ.)