โรงเรียนสาครพิทยาคม โดยคณะครูและนักเรียนเข้ารับรางวัล ผู้ที่มีผลงานผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี To Be Number One ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “CPEO Music Award 2021” (Free Style)

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม เข้ารับรางวัล ผู้ที่มีผลงาน
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี To Be Number One ป้องกันปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา “CPEO Music Award 2021” (Free Style) โดยมี ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัด
ชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

Latest posts by nattanan (see all)