วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสารินทร์ เอี่ยมครอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสารินทร์ เอี่ยมครอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังษี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการประกอบด้วย 1.นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 2. นายสายัณห์ สีคง รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 3. นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 4. นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 5. นางศิวภา บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย