การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

19 ตุลาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท