โรงเรียนสาครพิทยาคม ประชุมฝ่ายบริหารของโรงเรียน เพื่อร่วมกันวางแผนเตรียมการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564