นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ตามนโยบายสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2564