โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนชั้นม.๑-ม.๖

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางได้ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอยดูแลและสังเกตอาการนักเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจำนวนนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ร้อยละ 95.81 และที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ 4.19

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่