โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2564