นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 26 ตุลาคม 2564