โรงเรียนสาครพิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์ วPA