โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมองค์กร (SWOT ANALYSIS)และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา”