โรงเรียนสาครพิทยาคมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์