แนะนำบุคลากรใหม่โรงเรียนหนองฉางวิทยา

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสิริวิมล พิมพ์ศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ข้าราชการครูบรรจุนักศึกษาทุนในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้วยความยินดียิ่ง