โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำ PA ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์

31 ตุลาคม 2564