การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กรสู่เป้าหมาย สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

3 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กรสู่เป้าหมาย เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และวางแผนหลักการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท