โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รับการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564