โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดประชุมและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด – 19 ให้กับผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนและแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน