โรงเรียนสาครพิทยาคม ประชุมคณะครูและบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564