ตรวจเยี่ยมแนวทางการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดย นายอำเภอลานสักและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอลานสัก

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยายินดีตอนรับ คณะตรวจเยี่ยมแนวทางการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดย นายเกรียงศักดิ์ มิตรประกอบโชค นายอำเภอลานสัก นายบงกฎ พัฒนา และนางสาวปัทมา อุกฤษ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอลานสัก เพื่อรายงานแนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)