บรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา

บรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 – 18 ปี ที่ลงทะเบียนรับการฉีด วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุม โรงเรียนร่องตาทีวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564