อบรม ว PA

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูสู่วิทย-ฐานะที่สูงขึ้น ว PA ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน

หนองขาหย่างวิทยา ให้ความอนุเคราะห์ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน โดยเชิญวิทยากรที่มีความสามารถ มาสร้างความเข้าใจให้กับชาว น.ย.ว. ได้เป็นอย่างดี 2 ท่าน คือ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ รองฯ

ไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์  และ ครูชำนาญการพิเศษ คุณครูนิรันดร์ บุญศรี จาก รร. อุทัยวิทยาคม สร้างความเข้าใจและบรรยากาศอบรมการอบรมที่เป็นกันเอง ชาว น.ย.ว.