โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและขอความยินยอมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564