นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564