บรรยากาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ On-Site ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม B โรงเรียนสาครพิทยาคม