โรงเรียนสาครพิทยาคมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ได้รับการสนับสนุนจากโครงการออมทรัพย์ตามรอยพ่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท