โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ศึกษาดูงาน “การประเมินสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชินูปถัมภ์