ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนบ่อยางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

9 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ่อยางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี