สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา