สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณโรงเรียนหนองฉางวิทยา