นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 โรงพยาบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564