นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาครพิทยาคม รับวัคซีนเข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

Latest posts by nattanan (see all)