คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564