โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉาง

ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)