โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประชุมชี้แจงมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนทราบ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564