โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นักเรียน ครู และบุคลากร โดยวิธี Rapid Antigen Test หรือ Antigen Test Kit