เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันพระบรมราชนก

15 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคงรอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันพระบรมราชนก เพื่อเป็นการหาแนวทางความร่วมมือในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ณ หอประชุมรวมใจ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ออกแบบโดย dsite.in.th