ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทองหลางวิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564