เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนถวายความปลอดภัย และประสานการปฏิบัติ ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

16 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนถวายความปลอดภัย และประสานการปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี