รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเปิดภาคเรียนแบบ Onsite จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมอุทัยธานี ชัยนาท