วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลมโนรมย์มาให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม กลุ่ม A