วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมโนรมย์ ให้ความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ พร้อมรถกระเช้า มาอำนวยความสะดวกในการทาสีตัวอักษรอาคารหลังคาโดมของโรงเรียนสาครพิทยาคม