นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ครู และตัวแทนนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ไปรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาศิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564