การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570)

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาทเวลา ในวันที่ พฤศจิกายน 2564 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จังหวัดอุทัยธานี