25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 พฤศจิกายน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ที่ทรงเล็งเห็นว่า ประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ และกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงทรงตั้ง กองเสือป่า เพื่อนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ และทรงตั้ง กองลูกเสือ ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2454 โดยมีพระประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี”