การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการและการดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ 2565

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นางนัยนา จันทา รอง ผอ. สพม.อุทัยธานี ชัยนาทนายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการและการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting เพื่อเป็นแนวทางการนำข้อมูลโครงการและการดำเนินการฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบกับการจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564