ตรวจ ATK

นายอัคคณัฐ  อัยรา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  นางสาวเพ็ญนิภา  ศรีสุข  รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  ครู  และตัวแทนนักเรียนชมรม  TO  BE  NUMBER  ONE  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  เข้ารับการตรวจ  ATK  เพื่อเตรียมความพร้อม
ไปรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี  ณ  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564